Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe – Kurs zawodowy z zakresu cukiernictwa oraz piekarnictwa przygotowujący do państwowego egzaminu sprawdzającego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług organizacji i przeprowadzenia wymienionego w punktach II.1. i II.2. kursu zawodowego wraz z egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje/kompetencje dla Uczestników/-czek projektu pn. „NEED FOR NEET 2” nr POWR.01.02.01-24-0001/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.