Menu Zamknij

O Projekcie

Tytuł projektu:
NEED FOR NEET 2

Okres realizacji projektu:
od: 2019-02-01 do: 2020-08-31

Rekrutacja:
od: 2019-02-01 do: 2019-09-30

Projekt „NEED FOR NEET 2” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel:

W wyniku realizacji projektu tj. do 31.08.2020 nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób z grupy NEET przez min. 38 osób w wieku 15-29 lat objętych projektem.

Przełoży się to na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy i wpłynie bezpośrednio na realizację celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Poddziałania 1.2.1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do
29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET).


Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 70 (50 Kobiet i 20 Mężczyzn) osób młodych (w tym osoby, z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. grupa NEET, zamieszkujących obszar województwa śląskiego. Z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekt „NEED FOR NEET 2” skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, spełniających poniższe kryteria dodatkowe:

a) są osobami w wieku między 15 a 29 lat;

b) są bierne/nieaktywne zawodowo/lub bezrobotne

c) posiadają status osoby z kategorii NEET czyli:  są osobami młodymi w wieku 15-29 lat i  spełniają  łącznie trzy warunki, czyli nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane:

 1. kobiety (+2 pkt.),
 2. osoby w wieku 18 – 24 lata (+1 pkt.),
 3. osoby bez doświadczenia zawodowego (+1 pkt.),
 4. osoby zamieszkujące miasta średnie (+1 pkt.),
 5. osoby posiadające niskie kwalifikacje (do ISCED) (+1 pkt.),
 6. osoby długotrwale bezrobotne (+ 1 pkt.)

Oferujemy:

– Diagnozę Uczestnika projektu/określenie potrzeb, kompetencji, umiejętności/stworzenie „Barometru osoby” (odpowiednik IPD – Indywidualnego Planu Działania) – dla każdego Uczestnika/-czki Projektu

Kolejne z niżej wymienionych form wsparcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki projektu według „Barometru osoby”:

 1. indywidualne poradnictwo zawodowe na podstawie „Barometru”
 2. indywidualne pośrednictwo pracy
 3. wsparcie mentora/coach’a
 4. szkolenie umiejętności „miękkich”/rozwoju osobistego (społecznego, mentalnego, psychologicznego)
 5. szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe
 6. szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych
 7. kursy/szkolenia IT
 8. zatrudnienie subsydiowane (3 miesiące)
 9. doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Ponadto projektodawca zagwarantuje pierwszeństwo udziału w projekcie (automatyczna kwalifikacja do projektu) byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Wartość projektu: 1 525 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 449 567, 00 PLN