Menu Zamknij

Oferta

W projekcie mogą wziąć udział:

Osoby w wieku 15-29 (również z niepełnosprawnościami), zamieszkujące województwo śląskie, należące do tzw. grupy „NEET”, tzn.:

 • nie pracują (są bezrobotne  lub bierne/nieaktywne zawodowo),
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą i w ostatnich 4 tygodniach przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby reprezentujące poniżej wskazane grupy:

 • kobiety, – osoby w wieku 18 – 24 lata, 
 • osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • adres zamieszkania w mieście średnim,
 • niskie kwalifikacje (do ISCED),
 • długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu oferujemy:

 • diagnozę kwalifikacji, kompetencji, umiejętności i potrzeb Uczestnika/czki projektu,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania („Barometr osoby”) –uwzględniającego indywidualny poziom kompetencji, dysfunkcji, potrzeb i predyspozycji Uczestnika/czki Projektu (Doradca zawodowy),
 • warsztaty z zakresu rozwoju osobistego (społecznego, mentalnego i psychologicznego) – kompetencje miękkie,
 • indywidualnie dobrane kursy/ szkolenia zawodowe (kompetencje twarde),
 • kursy IT,
 • próbki pracy (przetestowanie danej osoby – jej predyspozycji w warunkach pracy, 2-3 dni),
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie mentora / coach’a,

oraz:

 • zatrudnienie subsydiowane przez okres 3 miesięcy ! (Zwrot kosztów utrzymania pracownika zatrudnionego w ramach projektu wraz z wszystkimi kosztami do 4000,00 brutto brutto dla pracodawcy),
 • doposażenie stanowiska pracy.